SOSIALT ANSVAR

I Estée Lauder Companies respekterer vi menneskerettighetene til våre medarbeidere, leverandører og de lokalsamfunnene vi opererer i, og vi er opptatt av å overholde prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og California Transparency in Supply Chains Act av 2010.

Våre forventninger
Vi forventer at våre leverandører skal overholde alle lokale forskrifter samt nasjonale lover vedrørende minstelønn, overtidsbetaling, ansettelse og HMS.

Våre leverandører må overholde Leverandørens etiske retningslinjer. Disse retningslinjene beskriver våre forventninger med hensyn til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, miljø, arbeidsforhold og menneskerettigheter – inkludert våre retningslinjer som stadfester at vi har nulltoleranse for bruk av fanger, slaver og personer utsatt for menneskehandel.

Vi gjennomfører kontinuerlige gjennomganger som inkluderer vurderinger fra uavhengige tredjeparter.

Opplæring
Våre ansatte får opplæring som hjelper dem å identifisere og iverksette tiltak hvis de oppdager mulige brudd på disse retningslinjene, samt opplæring i hvordan man reduserer risikoen for brudd på retningslinjene. Vi er opptatt av å samarbeide med våre leverandører for å kjøpe inn produkter og tjenester på en ansvarlig måte, med fokus på etikk og integritet som er basert på vår visjon – Bringing the Best to Everyone We Touch.

For mer informasjo, se vår 2010 Corporate Responsibility Report, The Beauty of Responsibility.